X
تبلیغات
مدیسه
رایتل

نقطه سر خط

مدیر خوب از نگاه بیل گیتس

هرچند یک فرمول جادویی برای مدیریت مناسب و کارآمد وجود ندارد؛ ولی چنانچه شما در موقعیت یک مدیر هستید ممکن است با دانستن این چند نکته موثرتر عمل کنید.
 
ادامه مطلب

ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺍﺑﺎﺫﺭﯼ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎﻥ ﻭﻗﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ 1400 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﭘﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ 2500 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ، ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺩﺍﺋﻤﺄ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺮﺏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﺒﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ . ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؟
ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﻬﺰ ، ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ، ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﻗﻄﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ .
ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﺄ ﺩﺭ ﺳﻮﮒ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ 50 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ، ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼﻋﺮﺑﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ، ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﺳﺖ . ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﻭﮐﺎﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ 21 ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﻤﺎﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻭ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺫﺧﺎﯾﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﮑﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﺁﺭﯼ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﭘﺰ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ، ﺍﯼ ﻫﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎ 2500 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ .
ادامه مطلب

22 سال درس دکتر حسابی

پروفسور حسابی

22 سال درس دادم

1- هیچگاه لیست حضور و غیاب نداشتم.
 (چون کلاس باید اینقدر جذاب باشد که بدون حضور و غیاب شاگردت به کلاس بیاید)

2- هیچگاه سعی نکردم کلاسم را غمگین و افسرده نگه دارم!
 (چون کلاس، خانه دوم دانش آموز هست)

3-هر دانش آموزی دیر آمد،
 سر کلاس راهش دادم!

 (چون میدانستم اگر 10 دقیقه هم به کلاس بیاید, یعنی احساس مسوءلیت نسبت به کارش)

4- هیچگاه بیشتر از دو بار حرفم را تکرار نکردم.

 (چون اینقدر جذاب درس میدادم
که هیچکس نگفت بار سوم تکرار کن)

5- هیچگاه 90 دقیقه درس ندادم!

(چون میدانستم کشش دانش اموز متوسط و کم هوش و باهوش با هم فرق دارد)

6-هیچگاه تکلیف پولی برای کسی مشخص نکردم!
(چون میدانستم ممکن است بچه ای مستضعف باشد یا یتیم..)

7- هیچگاه دانش اموزی درب دفتر نفرستادم.
(چون میدانستم درب دفتر ایستادن یعنی شکستن غرور)

8- هیچگاه تنبیه تکی نکردم
و گروهی تنبیه کردم!
 
(چون میدانستم تنبیه گروهی جنبه سر گرمی هست ولی تنبیه تکی غرور را میشکند)

 9- همیشه هر دانش اموزی را آوردم پای تخته، بلد بود.
(چون میدانستم که کجا گیر میکند نمیپرسیدم )

یاد و نامش گرامی باد.

سه چیز مهم


.. امیرالمونین میفرمایند:
سه چیز را بااحتیاط بردار: قدمت را،قلمت را،قسمت را
سه چیز را پاک نگهدار:
لباست را،جسمت را خیالت را.
سه چیز را بکار بگیر:
عقلت را ، همتت را،صبرت را
ازسه چیز دوری کن:
افسوس خوردن،فریاد زدن ،نفرین کردن.
سه چیز راآلوده نکن:
قلبت را،زبانت را،چشمت را.
وسه چیز را هیچگاه فراموش نکن:
خدایت را، مرگت را،دوست خوبت را..... . .

وصف و مدح امیر المومنین علی علیه السلام

علی شاه ، علی ماه
علی راه ، علی نصر من الله
علی زمزمه ی هر دل آگاه
علی حصن حصین است و
علی عین یقین است و
علی جبل متین است و
به کوری دو چشم همه ی خلق
امیرالمؤمنین است
علی کاشف هر غم
علی بر همه مرهم
علی ذکر لب عیسی مریم
على هستی خاتم
علی برگ برات همه ی خلق
از آتش و جهنم
علی اصل وجود است و
علی روی سجود است و
علی معدن جود است
علی راز و نیاز است و
علی سوز و گداز است و
علی محرم راز است و
علی مهر قبولی نماز است
علی صوم و صلات است و
علی برگ و برات است و
علی حج و زکات است و
علی برگ برات است و
تجلی صفات است و
علی باب نجات است و
علی حی و ممات است و
علی رمز عبور و مرور از روی صراط است و
علی ساقی کوثر که همان آب حیات است.

اصلا حسین جنس غمش فرق می کند

اصلا حسین جنس غمش فرق می‌کند

این راه عشق، پیچ و خمش فرق می‌کند!

اینجا گدا همیشه طلبکار می‌شود

اینجا که آمدی کرمش فرق می‌کند!
 
ادامه مطلب

شعر


دل بکن جانا از این دیر خراب
کآسمان در رفتنت دارد شتاب
گر نکندى بسته ماند اینجا دلت
تو بمانى بیدل آنجا در عذاب
حسرتى ماند به دل آن را که داد
دل به چیزى کو نشد زان کامیاب
هست دنیا چون سرابى تشنه را
تشنه کى سیراب گردد از سراب
آیدت هر دم سرابى در نظر
سوى آن رانى به تعجیل و شتاب
آن نباشد آب و دیگر هم چنین
هرگز از دنیا نگردى کامیاب

 

فیض کاشانی

روز معلم مبارک


TEACHER is a full form of

معلم یک فرم کامل است

T-Talent(استعداد درخشان)

E-Education(آموزش)

A-Attitude(نگرش)

C-Character(شخصیت)

H-Harmony(هارمونی)

E-Efficient(کارامد)

R-Relation(ارتباطات)

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟


تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب
بدینسان خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب
تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه
چه آتشها که در این کوه برپا می کنم هر شب
تماشایی است پیچ و تاب آتش ها .... خوشا بر من
که پیچ و تاب آتش را تماشا می کنم هر شب
مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست
چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب
چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو
که این یخ کرده را از بیکسی ها می کنم هرشب
تمام سایه ها را می کشم بر روزن مهتاب
حضورم را ز چشم شهر حاشا می کنم هر شب
دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب
کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟
که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب

دروغگویی سایت شعر نو

من مدتها در سایت شعر نو مطالبم رو می گذاشتم

تا اینکه یک روز می خواستم مطالبم رو از این سایت رایگان پاک کنم

که تازه فهمیدم سایت برای پاک کردن مطالب از شما تقاضای اشتراک می کنه که اون اشتراک هم به ازای هر حذف شعری یک هفته اشتراک هست

مثلا اگر کسی 100 تا شعر گذاشته باشه باید به اندازه دو سال اشتراک بخره تا بتونه در 25 روز مطالبش رو پاک کنه

چون در هر روز 4 تا شعر بیشتر نمی تونی پاک کنی


حالا این لینک از این سایت رو ببینید

لینک دروغگویی سایت شعرنو


این هم لینک تصویرش اگر من اشتباه تشخیص داده ام لطفا مسئولین سایت

گه پیام های من رو جواب ندادند توضیح ارائه دهند

ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش


ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویشبیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشمآتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش
دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرودگل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش
کای دل تو شاد باش که آن یار تندخوبسیار تندروی نشیند ز بخت خویش
خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذردبگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش
وقت است کز فراق تو وز سوز اندرونآتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش
ای حافظ ار مراد میسر شدی مدامجمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش

گوهری از بیانات امام رضا

میلاد امام مهربانی ها رو بهتون تبریک میگم


بهتون پیشنهاد می کنم روی این حدیث خیلی دقت کنین


امام رضا علیه السلام :

مثل کسانی که در روز غدیر به ولایت امیرالمومنین علیه السلام ایمان آوردند

مثل ملائکه است در سجودشان به آدم و

مثل کسانی که ایمان نیاوردند مثل شیطان است .مناظره امام صادق و دکتر هندی

مناظره امام صادق (ع) با طبیب هندى‏

محمد بن ابراهیم طالقانى از حسن بن على عدوى از عباد بن صهیب از پدرش از جدش از ربیع همنشین منصور نقل مى‏ کند که او گفت: روزى امام صادق علیه السّلام در مجلس منصور حاضر شد و نزد او مردى از هند بود که کتابهاى طبى را براى او مى ‏خواند امام صادق علیه السّلام ساکت نشسته بود و گوش مى ‏داد. وقتى مرد هندى فارغ شد، به او گفت: آیا از آنچه نزد من است، چیزى را مى ‏خواهى؟ امام فرمود: نه، چون آنچه نزد من است بهتر از آن است که نزد توست. گفت: آن چیست؟ فرمود: من گرمى را با سردى و سردى را با گرمى و تر را با خشک و خشک را با تر مداوا مى ‏کنم و کار را به خدا وامى ‏گذارم و آنچه را که از پیامبر اسلام صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم وارد شده به کار مى ‏بندم که فرمود:

«بدان که معده خانه درد است و پرهیز رأس هر دوایى است و به بدن خود آنچه را که عادت کرده بده».
مرد هندى گفت: آیا طب غیر از این‏ است؟

امام فرمود: آیا گمان مى ‏کنى که من از کتب طب آموخته ‏ام؟

 
ادامه مطلب

استخدام یک برده

بعد از مدتهای زیادی کار در یک شرکت وقتی با تو رفتاری مثل یک برده داشته باشند چه حسی بهت دست میده ؟

وقتی فکر کنی می خوان تو یک قفس بندازنت و هیچ امکانات اضافی بهت ندن چی ؟

وقتی هم صدات در بیاد فقط بهت وعده وعید بدن که اگر چی ...

ولی باید آروم باشی و مثل برده ها بگی هر چی ارباب بگه

تو نقشی در تصمیم گیری نداری فقط باید بگی چشم

اگر بخواهی به بیرون نگاه کنی یه دفعه یه سیلی میاد روی صورتت که تو برده ای مثل اینکه حواست نیست

وقتی فکر می کنی از یک منشی هم امکانات رفاهی ات کمتر هست دیگه مطمئن میشی برده بودن رو باید بهتر بفهمی و هر چه بیشتر چشم بگی درجه ات بالاتر میره و بهره کشی از تو بیشتر

خوب که نگاه می کنی می بینی خیلی از اطرافیانت هم همین طور هستن

ولی اونها سعی می کنن تو بردگی خودشون حرفه ای باشند یک مسائلی رو پیش خودشون نگه دارن تا ارباب به این راحتی نتونه بهشون زور بگه

خلاصه این پر تنفر ترین احساسی هست که این روزها دارم

اون هم شرکتی که دم از خدا و پیغمبر می زنه

مثلا هر مناسبتی شیرینی می گیره

ولی موقع تعیین حقوق تو رو آدم حساب نمی کنه و مثل برده ها میگه همینی که هست

موندم این مسلمانی ها خلاصه شده به عید گرفتن ها و شام دادن ها

یا نه توی زندگی ها هم رنگی ازش دیده میشه

نه نه اشتباه نکنین من بی اعتقاد نشدم

فقط دارم به این فکر می کنم امام دوم ما امام حسن مجتبی تو همین ایام که در حال عبادت و بندگی خدا و اعتکاف در کعبه بودند وقتی یک نفر میاد میگه  آقا ضمانت من رو بکنید وام دارم

حضرت اعتکافشون رو به هم می زنند از اون حالت عبادت و بندگی بیرون میان

و میرن که مشکل اون بنده خدا رو حل کنند

شاید هر کی دیگه بود یه توجیهی می آورد

می گفت مگه نمی دونی من تو اعتکافم نمی تونم بیام

برات دعا می کنم کارت حل بشه

یا برو پیش فلانی کارت رو راه بندازه

و از این توجیهاتی که تو ذهن خودمون هم هست


1 2 3 4 5 ... 15 >>